+48 501 385 471

Skontaktuj się z nami.

kancelaria.mj@list.pl

 

FAQ

Potrzebujesz pomocy w kwestiach prawnych?

Często zadawane pytania  z różnych dziedzin prawa materialnego i procesowego.

 

Jak spotkać się osobiście?
a

Na stronie znajdziesz nasz adres. Możesz przyjść i spotkać się z nami w dowolnym momencie w biurze, ale wskazane jest umówienie spotkania.

Jak można zakwestionować działania komornika ?
a

Aby zakwestionować czynności komornika należy wnieść skargę do właściwego Sądu. Skarga przysługuje na czynności komornika o ile przepis prawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje Sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika

Czy aby otrzymać dokument potwierdzający dziedziczenie po ojcu muszę wystąpić do Sądu?
a

Nie. Można wystąpić do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku ale też możliwym jest uzyskanie poświadczenia dziedziczenia przez Notariusza bez potrzeby kierowania sprawy do Sądu. Notariusz odmówi poświadczenia dziedziczenia jedynie w przypadku jeśli nie są spełnione kryteria do sporządzenia takiego aktu.

Czy wierzyciel może skierować egzekucję do majątku spadkowego przypadającego na rzecz dłużnika w sytuacji kiedy brak jest dokumentu potwierdzającego dziedziczenie ?
a

Wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym w stosunku do dłużnika może wystąpić do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz dłużnika. Po uzyskaniu orzeczenia Sądu może skierować egzekucję do majątku uzyskanego przez dłużnika wskutek dziedziczenia.

Po jakim czasie można wystąpić do Sądu o wynagrodzenie za pracę ?
a

Można wnieść pozew do Sądu o zapłatę wynagrodzenia w każdym czasie. Należy jednak zrobić to przed terminem przedawnienia gdyż wniesienie po takim terminie pozwu może powodować oddalenie przez Sąd powództwa, z uwagi na upływ terminu przedawnienia wskutek zarzutu podniesionego przez pozwanego.

Czy można złożyć odwołanie do decyzji ZUS od Sądu?
a

Można złożyć odwołanie od decyzji ZUS do Sądu. ZUS jeśli nie uwzględni odwołania przekaże sprawę celem rozstrzygnięcia przez Sąd. Decyzja winna zawierać pouczenie w tym zakresie.

Czy można wypowiedzieć umowę najmu mieszkania ?
a

Tak. Okres i przypadki wypowiedzenia umowy najmu winny być wskazane w umowie. Jeśli brak takiego zapisu to w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony można wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminów ustawowych.

Kiedy można złożyć skargę do sądu administracyjnego od decyzji ?
a

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego składa się w terminie 30 dni za pośrednictwem organu który wydał decyzję w II instancji. Decyzja winna zawierać pouczenie w tym zakresie.

Czy w trakcie kontroli podatkowej można powoływać nowe dowody które nie były wskazane wcześniej?
a

Tak. Należy składać wnioski dowodowe jeśli przyczyni się to do wyjaśnienia sprawy.

W jakim terminie i czy można odwołać się od decyzji w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi ?
a

Odwołanie przysługuje do organu II instancji. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni.

Czy sprzedaż nieruchomości wymaga wizyty u Notariusza ?
a

Umowa sprzedaży nieruchomości w tym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymaga formy aktu notarialnego. Również umowa darowizny nieruchomości takiej formy wymaga. W związku z czym niezbędna jest wizyta u Notariusza.

a

działamy od 20lat