+48 501 385 471

Skontaktuj się z nami.

kancelaria.mj@list.pl

 

Polityka prywatności

I. Serwis (“witryna”) oraz Blog dostępny pod adresem https://kancelariameus.com/ („Strona”) jest własnością Kancelarii Radcy Prawnego Jacek Meus. W razie jakichkolwiek uwag, pytań lub reklamacji prosimy o kontakt. ( tel. + 48 501 385 471 e-mail: kancelaria.mj@list.pl)
Aby korzystać ze Strony oraz Bloga niezbędnym jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet oraz prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową.
W przypadku korzystania ze Strony lub Bloga oraz otrzymywania powiadomień, materiałów informacyjnych udostępnianych przez https://kancelariameus.com/ Użytkownik winien działać zgodnie z przepisami prawa. Niedopuszczalne jest w szczególności podejmowanie działań przez Użytkownika w jakikolwiek sposób naruszających prawo.
Informacje i materiały zamieszczane na Stronie oraz Blogu mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one w żadnym przypadku porady prawnej, ani nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa a https://kancelariameus.com/ podejmuje działania zmierzające do bieżącego aktualizowania i zapewnienia rzetelności zamieszczanych na stronie materiałów lecz nie zapewnia żadnych gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.
Strona i Blog oraz wszelkie zamieszczone na niej treści są chronione prawami autorskimi. Niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek zamieszczonych na Stronie materiałów lub elementów Strony.

II. W dniu 25 maja w Polsce weszło w życie i zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Informujemy zatem, iż Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Meus ( tel. + 48 501 385 471 e-mail:kancelaria.mj@list.pl) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesyłaniem Pani/Panu powiadomień, materiałów informacyjnych i innych, udostępnianych przez https://kancelariameus.com/. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania materiały te nie będą mogły być przesyłane pocztą elektroniczną. Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Meus jest również administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z zarządzaniem, w tym publikowaniem oraz usuwaniem komentarzy zamieszczonych przez Panią/Pana na stronie internetowej i blogu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i stanowi konsekwencję zamieszczenia przez Panią/Pana komentarza.

1.Dane osobowe przetwarzane są w celu :

• realizacji wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
• podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
• ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt d RODO);
• wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt e RODO);
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

2.Przechowywanie danych – okres

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przynajmniej roku od wykonania umowy, chyba że w umowie znajdą się inne postanowienia, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres umowy. Przetwarzanie danych może zostać każdorazowo przedłużone o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po zakończeniu tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego, ustawą o radcach prawnych oraz przepisami ustawy o rachunkowości i prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych przetwarzanych w niezbędnym zakresie mogą być pracownicy lub osoby współpracujące z Kancelarią, dostawcy systemów informatycznych i usług IT jak również operatorzy pocztowi i kurierzy. Ponadto odbiorcami przetwarzanych danych mogą być również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy oraz organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

4. Profilowanie.

Dane Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.

Uprawnieni są Państwo w zakresie określonym przez przepisy prawa z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach do: dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania i usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacja dotycząca dobrowolności oraz wymogu podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Nie są w związku z tym Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dobrowolności ich podania, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: kancelaria.mj@list.pl

6. Informacja dotycząca dobrowolności oraz wymogu podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Nie są w związku z tym Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dobrowolności ich podania, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: kancelaria.mj@list.pl

III. Cookies

Korzystając ze strony https://kancelariameus.com/ automatycznie gromadzone i  przetwarzane są informacje zawarte w tzw. plikach cookies. Pliki te stanowią dane informatyczne i stanowią dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Dane są zbierane poprzez pliki cookies i system Google Analytics – (system analityki internetowej) Dostęp do informacji ma tylko Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Meus oraz ze względów technicznych podmioty, z których technologii Strona korzysta. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

Dane zbierane podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony mogą być zapisywane w logach serwera. Zbierane dane wykorzystywane są do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, monitorowania stanu sesji oraz statystyk wyświetleń Strony Internetowej. Pliki cookies sesyjne pozostają na Państwa urządzeniach do czasu opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia przeglądarki internetowej, a pliki cookies stałe do czasu określonego w parametrach pliku bądź ręcznego usunięcia przez Państwa.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Kancelarię Radcy Prawnego Jacek Meus na urządzeniu Użytkownika Strony , wyraża on za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może zrezygnować z cookies lub usunąć je, wybierając odpowiednie ustawienia w używanym przez siebie oprogramowaniu (przeglądarce internetowej).

Jacek Meus